Finansinė paramos sutartis

Pastaba: Užpildyta ir pasirašyta finansinę paramos sutarti atsiusime iškarto, kai tik gausime jūsų paramą.

Vilnius (data) (paramos tiekėjo pavadinimas, kodas) atstovaujama (atstovo vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas), toliau vadinamos Paramos teikėju ir Viešoji įstaiga „Asistentinis taxi”, įmonės kodas 305629313, buveinės adresas Girulių g. 20-19, LT-12123 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Vaido Kuliausko, toliau vadinama Paramos gavėju, sudaro šią sutartį:

  1. Šios sutarties tikslas yra Paramos davėjo savanoriškas ir neatlygintinas finansinės pagalbos teikimas Paramos gavėjo organizuojamoms veikloms finansuoti. Finansinę paramą sudaro (suma skaičiais, suma žodžiais) EUR.
  2. Paramos gavėjas įsipareigoja Paramos teikėjo suteiktą paramą naudoti Labdaros ir paramos įstatymo, Visuomeninių organizacijų įstatymo, Paramos gavėjo įstatus atitinkantiems tikslams įgyvendinti.
  3. Paramos teikėjas įsipareigoja 1 sutarties punkte įvardintą paramos sumą pervesti Paramos gavėjui į Paramos gavėjo sąskaitą banke per 10 kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo datos.
  4. Sutartis gali būti nutraukta:

4.1. sutartį pasirašiusių šalių susitarimu;

4.2. paramos teikėjo sprendimu. Tokiu atveju Paramos teikėjas įsipareigoja padengti tas Paramos gavėjo išlaidas, kurias jam teko patirti dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį įgyvendinimo ir darbų, atliekamų pagal šią sutartį, atlikimo; 4.3. paramos gavėjui reikšmingai pažeidus šią sutartį. Tokiu atveju Paramos teikėjas Paramos gavėjui pateikia raštišką pretenziją, ir Paramos gavėjas per 7 darbo dienas privalo ją išnagrinėti.

  1. Sutartis sudaryta tiek egzempliorių, kiek yra sutarties šalių, po vieną kiekvienam Paramos davėjui ir Paramos gavėjui. 6. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami šalių susitarimu, o susitarti nepavykus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  2. Sutartis įsigalioja ir sukuria prievoles ją pasirašiusiems subjektams nuo tos dienos, kai ją pasirašo Paramos gavėjas ir Paramos teikėjas, bei Paramos teikėjas pradeda vykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.
  3. Šalių adresai:

Paramos teikėjas:

Įmonės pavadinimas:
Adresas:
Telefonas.
Įm. k.
PVM kodas:
____________________________________
Direktorius

Paramos gavėjas:

Viešoji įstaiga „Asistentinis taxi”
Girulių g. 20-19, LT-12123 Vilnius
Tel. + 370 617 60760
Įmonės kodas 305629313
Ne PVM mokėtoja
A.s. Nr. LT967300010164819176
AB SWEDBANK bankas
____________________________________
Direktorius Vaidas Kuliauskas